Program

Liptovský Mikuláš – mesto, kde sa dobre žije

Dobre spravované mesto iii.

Program na ďalší rozvoj Liptovského Mikuláša je zostavený tak, aby sme ho stihli zrealizovať v období nasledujúcich štyroch rokov. Popri tom, ako budeme každodennou svedomitou prácou napĺňať plán dobre spravovaného mesta, budeme aktívne podporovať prekládku železnice, ktorej celá príprava je už hotová a čaká len na financovanie. Zásadne upravíme a prispôsobíme územný plán tak, aby umožnil rozvoj mesta, a zároveň – a to je dôležité, aby nová výstavba neobmedzovala život už zabývaným. V pláne máme aj ďalšie zveľaďovanie našej výšiny Háj‑Nicovô.

Bývanie

Rozumná výstavba a nové štartovacie a sociálne byty
Upravíme územný plán a vybudujeme nové štartovacie a sociálne byty

Čistejšia energia za menej peňazí
Využijeme nové technológie obnoviteľné zdroje pre vykurovanie mesta, aby sme znížili náklady obyvateľov

150 tis. eur ročne do revitalizácie vnútroblokov
Obnovíme existujúce areály, vybudujeme ďalšie detské, workoutové a športové ihriská v každej mestskej časti a pribudnú aj oddychové zóny či výbehy pre psičkárov.

Doprava

Reštart veľkej obnovy ciest, chodníkov a parkovísk
Stop plátaniu! Obnovíme a zaktualizujeme zastavenú komplexnú rekonštrukciu komunikácií v meste a doplníme parkovacie miesta na sídliskách.

Ďalšie kilometre cyklochodníkov
Budeme pokračovať vo výstavbe cykloinfraštruktúry, aby sa cyklisti mohli po meste pohybovať komfortne a bezpečne.

Hromadná doprava ešte dostupnejšia
Spoje budeme ďalej prispôsobovať potrebám obyvateľov, obnovíme zastávky a najfrekventovanejšie z nich zmeníme na inteligentné dopravno-informačné uzly. Venovať sa budeme aj zdieľanej doprave (bikesharing).

Pracovné príležitosti

Podpora udržateľného turizmu
Turizmus budeme rozvíjať tak, aby z neho mesto a región dlhodobo prosperovali s minimálnymi negatívnymi vplyvmi.

Podpora ľahkého priemyslu a nových technológií
Aktívne budeme podporovať ľahký a IT priemysel v meste. Vybudujeme technologický inštitút pre podporu start-upov a združených investícií.

Mestský sociálny podnik
Obnovíme iniciatívu zriadenia sociálneho podniku pre zamestnávanie znevýhodnených obyvateľov mesta.

Školstvo

Väčšie kapacity materských škôl
Ďalej budeme prispôsobovať kapacity škôlok nárastu počtu obyvateľov.

Ďalšia vlna modernizácie základných škôl
Školy, ktoré ešte neprešli komplexnou obnovou, zrekonštruujeme. Budeme investovať aj do nového vybavenia škôl.

Modernejšia základná umelecká škola
Zrekonštruujeme priestory ZUŠ a zlepšíme aj jej vybavenie.

Šport

Futbal a lyžovanie späť v meste
Dobudujeme futbalový štadión MFK Tatran pre potreby najvyššej futbalovej súťaže a podporíme revitalizáciu lyžiarskeho svahu na Podbrezinách.

Nové miesta pre skateboardy, kolobežky a bicykle
Komplexne zrekonštruujeme skatepark a pri BMX parku vyrastie kvalitný pumptrack pre univerzálnu športovú prípravu.

Športové talenty dostanú zelenú
Ako mesto olympijských víťazov vytvoríme fond pre podporu športových talentov.

Kultúra a voľný čas

Mesto, kde to žije
Budeme prinášať tematické kultúrne podujatia ako v predkrízových rokoch a pridáme nové. Podporíme aj ďalšie aktivity v mestských častiach. V meste a jeho častiach vytvoríme viac oddychových zón.

Plávanie pre každého
Zrekonštruujeme mestskú plaváreň a rozšírime ju o vonkajšie dostupné kúpanie. Ďalej budeme bojovať za prekládku železnice aj pre sprístupnenie pobrežia Liptovskej Mary.

Modernejšie centrum voľného času
Rozšírime ponuku CVČ a jeho vybavenie zmodernizujeme a prispôsobíme aktuálnym potrebám.

Služby mesta

Moderná komunikácia s obyvateľmi
Skvalitníme a rozšírime možnosti elektronickej komunikácie s mestom a zjednodušíme využívanie jeho služieb.

Mesto ako zo škatuľky
Výrazne zintenzívnime a zefektívnime údržbu verejných priestranstiev a budeme pokračovať vo výsadbe zelene. Komplexne zmodernizujeme navigačno-informačný systém pre pohyb v meste.

Podpora bezpečnosti
Ďalej budeme rozširovať a skvalitňovať mestský kamerový systém, budovať protipovodňové systémy a modernizovať systémy civilnej ochrany.

Súdržnosť

Hendikep nie je koniec
Podporíme vybudovanie denného stacionáru pre ľudí s fyzickým a mentálnym hendikepom.

Domov a obedy pre našich najstarších
Rozšírime kapacity domovov pre seniorov a prispejeme aj na obedy pre seniorov

Pomoc na okraji
Ďalej budeme podporovať organizácie, ktoré pracujú so sociálne slabšími obyvateľmi a ľuďmi bez domova.

Mestské časti